Aktualności

2100 - fan

100.jpg
REGULAMIN
konkursu na portalu społecznościowym Facebook
„2100 Lajkowicz”
(dalej „Regulamin”)
§ 1Organizacja
1. Organizatorem, realizatorem oraz wykonawcą konkursu „1000 Lajkowicz" (dalej„Konkurs”) jest Sputnik II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Zblewskiej 9, 83-200 Starogard Gdański, SPUTNIK II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619592, NIP: 592 226 65 13 REGON: 364497056 (dalej „Organizator” lub „Mrówka Starogard Gdański”).
1. Konkurs będzie trwał od 27 sierpnia 2019 roku do 28 sierpnia 2019 roku do godziny 9:00
(dalej „Czas Trwania Konkursu”).
2. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani powiązany z serwisem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.. Informacje podawane przez osobę zgłaszającą udział w Konkursie są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego.
§ 2Definicje
1. Uczestnik – wyłącznie osoba fizyczna, która decyduje się wziąć udział w Konkursie i spełniająca warunki określone w § 3 Regulaminu.
2. Facebook - serwis społecznościowy, działający pod adresem www.facebook.com, w ramach którego zarejestrowani użytkownicy mogą tworzyć sieci i grupy, dzielić się wiadomościami i zdjęciami oraz korzystać z aplikacji, będący własnością Facebook, Inc.
3. Użytkownik Facebook – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych w portalu społecznościowym Facebook.
4. Profil Mrówka Kościerzyna- profil marki PSB Mrówka w portalu społecznościowym Facebook, oznaczony jako „Mrówka Kościerzyna” i dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/mrowkastg/
5. Post Konkursowy – post umieszczony na Profilu Mrówka Kościerzyna, zawierający Zadanie Konkursowe .
6. Zadanie Konkursowe – następujące zadanie dostępne na Profilu Mrówka Mrówka Kościerzyna „Zostań naszym 2100 fanem i napisz pod postem, liczbę - ile mamy już polubieni z Twoim zaznaczeniem”.
Odpowiedź na Zadanie Konkursowe powinna zostać zgłoszona zgodnie z § 4 Regulaminu.
7. Zgłoszenie Konkursowe – odpowiedź wyłącznego autorstwa Uczestnika, zgodna z Regulaminem, zawierająca wykonanie Zadania Konkursowego i opublikowana przez Uczestnika na Profilu Mrówka Kościerzyna w formie komentarza pod Postem Konkursowym. Zgłoszenia Konkursowe muszą spełniać warunki określone w § 4 Regulaminu. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie odpowiedzi:
a. związane z tematyką Konkursu,
b. co do których Uczestnik posiada pełne prawa autorskie,
8. Komisja Konkursowa – dwóch przedstawicieli Organizatora odpowiedzialnych za wytypowanie spośród Uczestników Konkursu zwycięzców Konkursu w oparciu o kryteria wskazane w Regulaminie. Decyzje Komisji Konkursowej zapadają po przeliczeniu polubień.
Terminy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą mają znaczenie nadane im w tym Regulaminie.
§ 3 Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Uczestnik w chwili publikacji Zgłoszenia Konkursowego musi być pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz mieć miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić poniższe warunki:
a. odwiedzić Profil PSB Mrówka Bytów pod następującym adresem: https://www.facebook.com/mrowka.koscierzyna/
b. zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu,
c. posiadać status Użytkownika Facebook,
d. polubić, w Czasie Trwania Konkursu fanpag Mrówka Kościerzyna i wpisać pod postem konkursowym liczbę - ile mamy już polubieni z Twoim zaznaczeniem”
4. Każdy Uczestnik Konkursu przed przystąpieniem do niego zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien uczestniczyć w Konkursie. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego Regulaminu.
5. W Konkursie mogą uczestniczyć właściciele, udziałowcy, współwłaściciele lub osoby zatrudnione w jakiejkolwiek formie prawnej u Organizatora, ani członkowie rodzin w/w osób. Przez członków rodzin, o których mowa powyżej, rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej, jak również osoby pozostające z tymi pracownikami i współpracownikami we wspólnym pożyciu albo związane z nimi węzłem przysposobienia lub kurateli.
6. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.
§ 4Zasady rozgrywania Konkursu
1. Zadaniem Konkursowym jest stworzenie i opublikowanie odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Zostań naszym 1000 lajkowiczem i napisz pod postem, liczbę - ile mamy już polubieni z Twoim zaznaczeniem”
Zgłoszenie Konkursowe musi być opublikowane w komentarz do Postu Konkursowego jako post publiczny Uczestnika, a także musi być zgodne z tematyką Konkursu.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 27 sierpnia 2019 roku i trwa do końca dnia 28 sierpnie 2019 roku.do godziny: 9:00
3. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać praw innych osób, w szczególności praw autorskich ani dóbr osobistych, ani też być nośnikiem treści pornograficznych, treści o charakterze dyskryminacji rasowej lub innych, które mogą być uznane, jako naruszające dobre obyczaje lub prawo. Uczestnik oświadcza, że przysługuje mu pełnia praw do Zgłoszenia Konkursowego. Zgłoszenie Konkursowe nie może przedstawiać w szczególności oznaczeń, nazw, firm, producentów, przedsiębiorców innych aniżeli Organizator ani imion i nazwisk osób fizycznych. Nie może ono również zawierać nawiązań, do wyrobów tytoniowych ani napojów alkoholowych.
4. W przypadku, gdy Zgłoszenie Konkursowe umieszczone przez Uczestnika nie będzie spełniało wymogów określonych w niniejszym paragrafie lub gdy osoba trzecia wystąpi do Organizatora z roszczeniami dotyczącymi naruszenia jej dóbr osobistych lub praw autorskich, Organizator ma prawo odmówić przyjęcia Zgłoszenia Konkursowego, informując o tym Uczestnika.
5. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie jeden raz i może wygrać tylko jedną Nagrodę w Konkursie.
6. W przypadku zgłoszenia w Konkursie dwóch takich samych Zgłoszeń przez różnych Uczestników, w Konkursie bierze udział Zgłoszenie, które zostało opublikowane wcześniej, co oznacza w szczególności, że Zgłoszenie opublikowane później może zostać wykluczone z udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem punktów powyżej.
§5 Ocena Zgłoszeń Konkursowych. Nagrody
1. Spośród Zgłoszeń Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu, Komisja Konkursowa wybierze 1 zwycięzcę, który udzieli prawidłowej odpowiedzi na Zadanie Konkursowe. Uczestnik, którego Zgłoszenie Konkursowe zostanie wybrane wg kryteriów wskazanych w zdaniu poprzednim, zwany jest dalej „Zwycięzcą Nagrody” lub „Zwycięzcą Konkursu”.
2. Nagrodami w konkursie przyznawanymi Zwycięzcom Konkursu jest bon Sodexo o wartości 100 zł, do wykorzystania w markecie Mrówka Kościerzyna.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 28 sierpnia 2019 roku, w komentarzu pod Postem Konkursowym.
4. Niezależnie od publikacji wyników w sposób opisany powyżej, Zwycięzca Nagrody oraz Zwycięzca Dodatkowej Nagrody zostanie powiadomiony o przyznaniu mu Nagrody Głównej lub Nagrody Dodatkowej za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook.
5. Zwycięzca Nagrody zobowiązany jest w ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania w/w wiadomości, odesłać zwrotnie wiadomość wraz z następującymi informacjami:
a. imię i nazwisko,
b. dane adresowe, na jakie ma być doręczona Nagroda,
c. telefon kontaktowy
6. Jeżeli Zwycięzca Konkursu nie prześle we wskazanym powyżej terminie tych koniecznych do realizacji Nagrody Głównej informacji, Organizator wyśle jeszcze raz do Zwycięzcy za pośrednictwem prywatnej wiadomości na portalu Facebook, w terminie 2 dni roboczych od upływu pierwotnego terminu, prośbę o przesłanie tych informacji w terminie 7 dni kalendarzowych. Nieskontaktowanie się i nieprzesłanie danych w wyżej wymienionych terminach oznacza rezygnację z Nagrody i Organizator przyzna Nagrodę kolejnemu Uczestnikowi wytypowanemu przez Komisję Konkursową.
7. Organizator dostarczy Nagrodę Główną do Zwycięzcy Nagrody oraz Nagrodę Dodatkową do Zwycięzcy Dodatkowej Nagrody w terminie do 30 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora od Zwycięzcy Nagrody oraz Zwycięzcy Dodatkowej Nagrody niezbędnych danych - zgodnie z ust. 5 powyżej.
8. Nagrody rzeczowe przyznane Uczestnikom Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Jeden Uczestnik Konkursu może zostać nagrodzony tylko jeden raz w trakcie trwania całego Konkursu pomimo wielokrotnego złożenia Zgłoszenia Konkursowego.
10. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko zgłoszenia spełniające wymogi Regulaminu.
11. Do nagrody rzeczowej wskazanej w ust. 2 powyżej, zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody rzeczowej (w zaokrągleniu do pełnych złotych), która od razu zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 1 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od wartości nagród oznacza, że dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w niniejszym ustępie nie będzie wydawana Zwycięzcy Konkursu ani Dodatkowemu Zwycięzcy Konkursu.
12. Nagroda przyznana Uczestnikowi Konkursu przez Organizatora nie podlegają wymianie na gotówkę.
§ 6Reklamacje
1. Reklamacje odnośnie do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane osobiście lub listownie na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1, lub za pośrednictwem poczty e-mail na następujący adres: kinga.walaszewska@sputnikstg.pl w terminie do dnia 10.10.2019 r. (w przypadku zgłoszenia reklamacji listownie decydująca w zakresie powyższego terminu jest data stempla pocztowego).
2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie.
3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika (do korespondencji), a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
4. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres reklamującego lub adres e-mail (w zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Uczestnika) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 7Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Sputnik II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Zblewskiej 9, 83-200 Starogard Gdański, SPUTNIK II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą: ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000619592, NIP: 592 226 65 13 REGON: 364497056
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestnika jest uzasadniony interes Sputnik II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa oraz dobrowolne przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne, ale w razie ich niepodania Uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w Konkursie.
3. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane przez Mrówka Kościerzyna i przez czas trwania Konkursu, a następnie w celach archiwalnych na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Mrówka Starogard Gdański, a także poprzez marketing bezpośredni, do czasu cofnięcia przez Uczestnika zgody.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych, statystycznych i analitycznych oraz wobec profilowania.
5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być w szczególności przekazywane zewnętrznym dostawcom usług (np. podmioty świadczące usługi IT), księgowi, organy administracji oraz sądy.
6. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z dokonywanym przez Mrówka Starogard Gdański przetwarzaniem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - organu sprawującego w Polsce nadzór nad ochroną danych osobowych.
§9 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w siedzibie Organizatora pod adresem wskazanym na wstępie Regulaminu. Regulamin jest również dostępny na Profilu Mrówka Starogard Gdański w zakładce Notatki.
2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub osób publicznych, naruszają prawa autorskie osób trzecich, godzą w wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem i nie nadają się do publicznego rozpowszechniania z uwagi na to, że zawierają np. elementy związane z przemocą, dyskryminacją, nagością, narkotykami, nałogami lub pornografią.
3. Wszelkie uwagi dotyczące uczestnictwa w Konkursie można zgłaszać pod adresem Organizatora wskazanym na wstępie Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: kinga.walaszewska@sputnikstg.pl
4. W przypadku przesłania reklamacji lub jakiegokolwiek innego komunikatu pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
5. Uczestnikom nagrodzonym w Konkursie oprócz nagrody przewidzianej Regulaminem nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie (w tym z tytułu przeniesienia praw autorskich do Zgłoszenia Konkursowego).

Tematy miesiąca

Trwa ładowanie...

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...