Aktualności

Regulamin promocji "BONY TOWAROWE"

BON_za_kazde_200zl_kokarda_40zl_123.jpg

REGULAMIN PROMOCJI „BON TOWAROWY”
(dalej: Regulamin)

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Organizator – Sputnik II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Zblewska 9,
  83-200 Starogard Gdański NIP: 592-226-65-13
 2. Markety Mrówka Sputnik – sklepy stacjonarne:
  Mrówka Starogard, ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański
  Mrówka Kościerzyna, ul. Wrzosowa 43, 83-400 Kościerzyna
  Mrówka Bytów, ul. Gen. Wybickiego 5A, 77-100 Bytów
  w którym Organizator prowadzi detaliczną i hurtową
 3. Bon Rabatowy – wydawany przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej bon na okaziciela o nazwie „BON TOWAROWY”, uprawniający do otrzymania rabatu na zakup Towarów w Marketach Mrówka Sputnik oraz w Sklepie online na zasadach określonych w Regulaminie. Wzór Bonu stanowi załącznik do Regulaminu.
 4. Akcja Promocyjna – organizowana przez Organizatora w Marketach Mrówka Sputnik, akcja promocyjna pod hasłem „BON TOWAROWY”, w ramach której klientom Marketach Mrówka Sputnik wydawane są Bony Towarowe możliwe do zrealizowania na zasadach określonych w Regulaminie;
 5. Uczestnik – Klient, który nabywa Towary w ramach Akcji Promocyjnej.
 6. Rabat – przyznany Uczestnikowi przez Organizatora w ramach Akcji Promocyjnej upust od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towaru w wysokości i na warunkach określonych w Regulaminie;
 7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i warunki nabywania Towarów w Marketach Mrówka Sputnik w ramach Akcji Promocyjnej.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Akcja Promocyjna przeprowadzana będzie w Marketach Mrówka Sputnik w godzinach ich otwarcia od dnia 6 grudnia 2019 roku do dnia 12 grudnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów.
 2. Akcja Promocyjna obowiązuje we wszystkich Marketach Mrówka Sputnik na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary, których cena została już obniżona w ramach innej promocji niż Akcja Promocyjna.
 4. Akcją Promocyjną NIE są objęte Towary zakupione z wykorzystaniem jakichkolwiek kuponów, kodów, aplikacji lub voucherów rabatowych.
 5. Akcją Promocyjną NIE są również objęte Towary których cena została obniżona w ramach wyprzedaży (Towary przecenione).
 6. Akcją Promocyjną NIE są objęte Zakupy hurtowe.
  W razie wątpliwości, za transakcję / zakup hurtowy – uznaje się transakcje (w ramach jednej transakcji lub kilku transakcji) tego samego Klienta obejmujące zakup Produktów objętych Promocją w ilości przekraczającej potrzeby własne Klienta, w szczególności zaś transakcje obejmujące zakup Produktów objętych Promocją w celu ich dalszej odsprzedaży, w szczególności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 3. Zasady Akcji Promocyjnej i realizacji Bonów Rabatowych

 1. Uczestnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Akcji Promocyjnej.
 2. W okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej za każde wydane 200 zł w ramach jednej transakcji zakupu Towarów, wydawany będzie Bon Rabatowy o wartości 40 zł.
 3. Bony Rabatowe mogą zostać wykorzystane przy zakupach Towarów realizowanych na zasadach określonych niniejszym Regulaminem, w okresie od 2 stycznia 2020 roku do 29 lutego 2020 roku w godzinach otwarcia Marketów Mrówka Sputnik.
 4. Przy transakcjach z wykorzystaniem Bonu Towarowego o wartości 40 zł, finalna wartość jednorazowej transakcji musi przekroczyć wartość 100 zł brutto.
 5. W celu skorzystania z rabatu należy wręczyć Bon Towarowego sprzedawcy w Marketach Mrówka Sputnik w okresie, o którym mowa w ust. pkt 3 powyżej.
 6. Bon Towarowy uprawnia do uzyskania Rabatu od ceny sprzedaży brutto (z podatkiem VAT) Towarów w wysokości 40 zł. Rabat z tytułu Bonu Rabatowego jest dzielony i rozkładany proporcjonalnie na wszystkie Towary podlegające Akcji Promocyjnej zakupione podczas jednej transakcji, np. zakupując różne Towary podczas jednej transakcji o łącznej wartości 100 zł brutto, wartość paragonu może być pomniejszano o maksymalnie 40 zł brutto z tytułu realizacji 2 Bonów Towarowych.
 7. Bony Towarowe o minimalnej wartości 40 zł, mogą zostać zrealizowany przy zakupie w ramach jednej transakcji w Marketach Mrówka Sputnik za minimum 100 zł. Zakup Towarów, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Towarów, których cena została już objęta bonami, promocjami, obniżkami, zniżkami, wyprzedażą lub innymi szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, a także Zakupów hurtowych, oraz kart podarunkowych.
 8. Bony Towarowe nie mogą być odliczane od zakupu asortymentu na zamówienie, oraz za zamówienia złożone w 2019 z realizacją na styczeń, luty 2020.
 9. Bony Towarowe mogą być łączone, celem uzyskania wyższej kwoty Rabatu w ramach jednej transakcji nabycia Towarów, z tym zastrzeżeniem, że na każde rozpoczęte 100 zł zakupów (minimalna kwota zakupów, o której mowa w ust. 7 Regulaminu) mogą być wykorzystane wyłącznie dwa Bony Towarowe (Przykład: 2 Bony Towarowe (40 zł) można wykorzystać w ramach jednej transakcji za minimum 100 zł, 4 Bony Towarowe (80 zł) przy transakcji za minimum 200 zł, 6 Bonów Towarowych przy transakcji za minimum 600 zł, itd.).
 10. Uczestnik dokonując zakupu Towarów w Marketach Mrówka Sputnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania z Rabatu na podstawie posiadanego Bonu Towarowego.
 11. Realizacji podlegają tylko ważne Bony Towarowe. Ważnym Bonem Towarowym jest Bon Towarowy, który spełnia łącznie poniższe warunki:
  • jest zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu;
  • został wydany przez Organizatora lub osobę przez niego upoważnioną;
  • nie został uszkodzony mechanicznie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na nim informacji;
  • nie został już uprzednio zrealizowany;
  • został przedstawiony do realizacji w okresie jego ważności (zob. ust. 3 powyżej) na zasadach określonych w Regulaminie.
 12. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Towarowego niespełniającego wymogów wskazanych w ust. 10 powyżej, Organizator jest uprawniony do odmowy realizacji danego Bonu Towarowego.
 13. W przypadku przedstawienia do realizacji Bonu Towarowego, co do którego istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż został on przerobiony lub podrobiony, Organizator jest uprawniony do zatrzymania Bonu Towarowego celem ustalenia jego autentyczności.
 14. Organizator jest zobowiązany do ustalenia autentyczności Bonu Towarowego w terminie 30 dni od dnia jego zatrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku powyższych ustaleń listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazanym przy zatrzymaniu Bonu Towarowego.
 15. W razie uznania, iż Bon Towarowego nie został przerobiony lub podrobiony Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania Bonu Towarowego przy zakupach Towarów w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ustępie powyżej.
 16. Uczestnik zobowiązany jest poinformować sprzedawcę o chęci skorzystania z Bonu Towarowego najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary w Marketach Mrówka Sputnik.
 17. Brak zgłoszenia przez Uczestnika chęci skorzystania z Bonu Towarowego przy danej transakcji najpóźniej z chwilą przystąpienia do zapłaty za Towary oznacza, iż Uczestnik nie wyraża woli skorzystania z Bonu Towarowego w odniesieniu do dokonanej transakcji.
 18. Bon Towarowego podlega jednorazowej, niepodzielnej realizacji. Uczestnik chcąc skorzystać z Bonu Towarowego zobowiązany jest oddać Bon Towarowy sprzedawcy w Marketach Mrówka Sputnik.
 19. Bon Towarowego nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 20. Po upływie ważności Bonu Towarowego, Bon Towarowego nie podlega realizacji. Data ważności Bonu Towarowego jest uwidoczniona na Towarowego. Uczestnikowi nie przysługuje żadna rekompensata z tytułu utraty ważności Bonu Towarowego.
 21. Zabronione jest powielanie i fałszowanie Bonu Towarowego w jakikolwiek sposób oraz przy zastosowaniu jakichkolwiek technik. O każdym takim przypadku Organizator będzie informował prokuraturę lub inne właściwe organy państwowe.
 22. Uczestnikowi nie przysługują wobec Organizatora żadne roszczenia w przypadku udostępnienia przez Uczestnika Bonu Towarowego osobie trzeciej, a także w przypadku utraty, zniszczenia lub zgubienia Bonu Towarowego po jego wydaniu Uczestnikowi.

§ 4 .  Zwrot i wymiana Towarów

 1. Towary nabyte przez Uczestnika w Marketach Mrówka Sputnik z wykorzystaniem Bonu Towarowego, nie podlegają zamianie albo zwrotowi za wyjątkiem zgłoszenia reklamacji Towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz, U, z 2016 r., poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi. Procedurę reklamacji opisuje §5 poniżej.
 2. Towary nabyte przez Uczestnika w Marketach Mrówka Sputnik, do których był wydany Bon Towarowego, podlegają wymianie albo zwrotowi w terminie 7 dni od dnia nabycia Towaru, z tym, że wraz ze zwracanym Towarem musi również zostać zwrócony Bon Towarowego. 
 3. Podstawą zamiany albo zwrotu Towaru, w przypadkach, o których mowa w ust. 2, jest dowód zakupu Towaru w Marketach Mrówka Sputnik.

§ 5. Reklamacja

 1. Organizator dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były wolne od wad oraz pełnowartościowe. Jednakże, gdyby pomimo starań Towary posiadały wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź były niezgodne z umową, Organizator ponosi wobec Uczestnika odpowiedzialność za wadę Towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi, a Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. W przypadku, gdy Towary posiadają wadę fizyczną, Organizator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Uczestnikowi.
 3. Uczestnik będący Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Organizatora o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. W przypadku wady fizycznej Towaru, Uczestnik zgłaszający żądanie powinien wskazać, wedle swego wyboru, roszczenie przysługujące mu na mocy przepisów art. 560 i 561 Kodeksu cywilnego.
 5. Uczestnik zgłasza reklamację bezpośrednio w dowolnym Marketach Mrówka Sputnik w terminie dwóch lat od daty wydania towaru (tj. w okresie rękojmi), nie później jednak niż rok od dnia zauważenia wady (tj. przed upływem terminu przedawnienia). Dla Uczestnika będącego Konsumentem, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem okresu trwania rękojmi.  Jeżeli Uczestnik żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 6. Reklamacji w Marketach Mrówka Sputnik można dokonać wyłącznie na Towary zakupione w Marketach Mrówka Sputnik. 
 7. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego Towaru wynikających z rękojmi, Organizator niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Uczestnika, zwróci się do Uczestnika o ich uzupełnienie.
 8. Organizator w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do żądań Uczestnika z tytułu rękojmi telefonicznie, mailowo lub pisemnie. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji, ustosunkowanie do żądań zawierać będzie także uzasadnienie stanowiska Organizatora.
 9. W przypadku złożenia przez Uczestnika oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, może niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika, wymienić Towar wadliwe na wolny od wad albo wadę usunie. Taka możliwość jest wyłączona, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Organizatora albo Organizator nie spełnił wcześniejszego żądania Uczestnika wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 10. Uczestnik będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Organizatora usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Uczestnika będącego Konsumentem jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Organizatora. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Uczestnika będącego Konsumentem inny sposób zaspokojenia.
 11. W przypadku złożenia przez Uczestnika żądania wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, Organizator pozytywnie rozpatrując reklamację, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunie wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Uczestnika. Organizator może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Uczestnika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Uczestnika jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Uczestnikiem jest Przedsiębiorca, Organizator może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 12. W przypadku, gdy na skutek złożonej przez Uczestnika reklamacji dojdzie do odstąpienia od umowy, tj. gdy brak jest możliwości wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady Towaru, Organizator niezwłocznie zwróci Uczestnikowi faktycznie uiszczoną przez Uczestnika cenę Towaru (kwotę wskazaną przy zwracanym Towarze na paragonie fiskalnym/fakturze. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji, spór nie został rozwiązany:
  • Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem pisemne porozumienie o poddaniu sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego, w którym określony zostanie co najmniej przedmiot sporu albo stosunek prawny stanowiący podstawę sporu oraz, ewentualnie określone zostaną inne zasady rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym, tj. np. wskazany zostanie sąd polubowny, którego rozstrzygnięciu strony poddają spór i zasady postępowania przed tym sądem;
  • Organizator może zawrzeć z Uczestnikiem, porozumienie o rozstrzygnięciu sporu w drodze mediacji, które będzie określać co najmniej przedmiot mediacji oraz osobę mediatora lub sposób jego wyboru.
  • Organizator przekaże Uczestnikowi będącemu Konsumentem (na papierze lub innym trwałym nośniku) oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu, przekazując jednocześnie informację o podmiocie uprawnionym do prowadzenia takiego postępowania albo odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 13. Powyższe rozwiązania nie wyłączają prawa Uczestnika do rozwiązania sporu przed sądem powszechnym.

§ 6. Obowiązki informacyjne

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mrowka-starogard.pl, www.mrowka-koscierzyna.pl,www.mrowka-bytow.pl oraz w każdym Markecie Mrówka Sputnik. Na zgłoszone pracownikowi Organizatora życzenie, Regulamin udostępniany jest Uczestnikowi do wglądu.
 2. Organizator porozumiewa się z Uczestnikami będącymi Konsumentami w sposób bezpośredni w sklepie stacjonarnym, a także telefonicznie, mailowo oraz pisemnie – w przypadku podania przez klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

§ 7. Skargi

 1. Wszelkie ewentualne skargi, związane z przebiegiem Akcji Promocyjnej Uczestnik może zgłaszać w terminie 30 dni od dnia nabycia Towarów lub usiłowania ich nabycia.
 2. Skargę należy skierować na piśmie na adres Organizatora (Sputnik II Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Zblewska 9, 83-200 Starogard Gdański) z dopiskiem „Akcja promocyjna – BON TOWAROWE”.
 3. Skarga powinna zawierać: imię, nazwisko, adres do korespondencji oraz opis okoliczności stanowiących podstawę skargi.
 4. Organizator rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Uczestnik zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia skargi listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w skardze.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia Regulaminu oraz obowiązujące przepisy prawa stanowią podstawę przeprowadzenia Akcji Promocyjnej.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany warunków Promocji i modyfikowania niniejszego regulaminu lub do odwołania Promocji.

Tematy miesiąca

Trwa ładowanie...

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...